วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท มอบหมายให้
ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง
ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนและพัฒนาบุคลากร อ.หันคา จ.ชัยนาท

  

Zip Locksmith