ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มอบหมายให้อาจารย์วิจิตร จารุโณประถัมภ์ เป็นตัวแทนกล่าวเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์การละเล่นว่าวไทย ณ มจษ.-ชัยนาท ครั้งที่ 1”

แก่นักศึกษาภาคปกติ โดยเชิญนายหงษ์ ม่วงแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านบรรยายองค์ความรู้เรื่องว่าวไทยของปราชญ์ชาวบ้านและสาธิตการทำ ว่าวไทยของปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา

 

Zip Locksmith