วันที่ 18-19 มิ.ย.59 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มอบหมายอาจารย์วิจิตร จารุโณปถัมภ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นตัวแทนร่วม โครงการ Student EdPex พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาการ และประกันคุณภาพ) โดยมีพิธีลงนามความมือด้านประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชัยนาท ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้วสอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Zip Locksmith