คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี

 

ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงินโครงการ-กิจกรรม

เงินรางวัล

ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงิน-เงินรางวัล
ใบสำคัญรับเงิน-เงินรางวัล
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงินและแบบฟอร์ม-ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าน้ำมัน-ค่าทางด่วน(กรณีเบิกทั้ง 3 รายการ)
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงินและแบบฟอร์ม-ค่าใช้จ่ายไปราชการ 

ค่าเบี้ยประชุม
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงิน-ค่าเบี้ยประชุม 
ใบสำคัญรับเงิน-ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าจ้างชั่วคราว
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงิน-ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนกรรมการ
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงิน-ค่าตอบแทนกรรมการ
ใบสำคัญรับเงิน-ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนนักศึกษา
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงิน-ค่าตอบแทนนักศึกษา
ใบสำคัญรับเงิน-ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษา

ค่าตอบแทนวิทยากร
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงิน-ค่าตอบแทนวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน-ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าที่พัก
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงินและแบบฟอร์ม-ค่าที่พัก
ค่าน้ำมันและทางด่วน
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงินและแบบฟอร์ม-ค่าน้ำมันและทางด่วน
 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ใบแจ้งความประสงค์เบิกเงิน-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ใบสำคัญรับเงิน-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน)

แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 1
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะ)
แบบรายงานการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใบสำคัญรับเงิน

 แบบฟอร์มงานการเงิน (การเรียนการสอน)

ใบเบิกเงินค่าสอนภาคนอกเวลา(ปัจจุบัน) 
ใบเบิกภาคปกติ(อาจารย์พิเศษ)(ปัจจุบัน) 
แบบฟอร์มการสอนชดเชย 
แบบรายงานสรุปการสอนออนไลน์(แบบฟอร์ม) 
 
 
 

 

 

Zip Locksmith