คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี

 แบบฟอร์มงานการเงิน

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าน้ำมันและทางด่วน)

 แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 1

 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าทางด่วน)

 ใบรายงานการใช้รถราชการ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)

 แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 1

 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน)

 แบบฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 1

 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะ)

 แบบรายงานการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ใบสำคัญรับเงิน

 ใบสำคัญรับเงิน

 

  แบบฟอร์มงานการเงิน (ฝ่ายวิชาการ)

 แบบฟอร์มแจ้งขออนุญาตส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน (ล่าช้า)

 แบบฟอร์มการสอนชดเชย

 ใบเบิกเงินค่าสอนภาคนอกเวลา

 ใบเบิกเงินค่าสอนภาคปกติ

 

Zip Locksmith