050 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
048 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคุณธรรมจริยธรรม
046 กรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
045 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์ฯชัยนาทบริหารศูนย์ฯ ชัยนาท
044 กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
043 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ  ตุลาคม 2561
042 กรรมการดำเนินงานโครงการไหว้ครู 2561
041 คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่ชักธงชาติ เดือนกันยายน 2561 
040 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปรจะปีงบประมาณ 2562
038 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 2562
037 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์ฯชัยนาท
036 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 61
035 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ปรับปรุงอคารการศึกษาโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
034 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ร่าง TOR ปรับภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา
033 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานรับตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
032 คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่ชักธงชาติ สิงหาคม 2561
030 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
029 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคาวัสดุหอพักนักศึกษา
028 คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่ชักธงชาติ เดือน กรฎาคม 2561
027 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
026 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรฎาคม 2561
025 คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่ชักธงชาติ มิถุนายน 2561
024 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวนัศึกษาใหม่ 2561
023 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
022 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
021คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
020 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาแบ่งปันผู้สูงอายุ
015 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561 
014 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
013 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการรับการตรวจราชการของผู้รักษาราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
012 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน ประจำปี 2561
011 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
010 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและกิจการนักศึกษา
009 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณธกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
008 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
007 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดและห้องอาเซียน
006 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
005 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสาารสนเทศ
004 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯชัยนาท
003 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ซ้อมรับปริญญา)
002 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ รปศ. 2560
001 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ 
Zip Locksmith