027 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ทุน ประจำปีการศึกษา 2562
026คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
025 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
024 มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบพอเพียง
021 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2562
020 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
018 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
017 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ เดือน มิถุนายน 2562
013 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561
012 มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมส้มโอสดเชิงการท่องเที่ยว
023 คำสั่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่ 023/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
022 คำสั่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่ 022/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบพอเพียง

016 คำสั่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

011 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมส้มโอสดเชิงการท่องเที่ยว
010 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสงกรานต์นำทิพย์
009 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และ โรงเรียนภายใน
008 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซ้อมรับปริญญา และร่วมแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 -2560
007 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ มีนาคม 2562
006 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสี "ช่อมะตูมเกมส์' ครั้งที่ 10 ต้านภัยยาเสพติด
005 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กุมภาพันธ์ 62
004 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ข้าวและส้มโอ 2562
003 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562
002 หน้าที่รับผิดชอบ รองผู้อำนวยการ
001 โครงการบวงสรวงดวงวิญญาณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

 

Zip Locksmith