วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลังฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมพิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปี พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะยั่งยืน จ.ชัยนาท
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 องศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยสุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางนโยบายในการบริหารงาน
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัยลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
17 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด โครงการ "การใช้ประโยชน์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดฯ"
10 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตรวจสอบหน่วยงานรับตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมออกบูธงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 พิธีทำบุญเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)
12 มกราคม 2566 เข้ารับพรจากท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล "หลวงปู่ฤษีตาไฟ" เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ขอเชิญเยี่ยมชมบรรยากาศ และทัศนียภาพสวนดอกไม้ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่
โครงการ"เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ" ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565
14-15 พฤศจิกายน 2565 โครงการอบรมครูผู้สอน หลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office "
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวข้าวหอมขาวเจ็กชัยนาท ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 วัดเทพหิรัณย์

ภาพกิจกรรมหน่วยงาน
  

  

 

 

Zip Locksmith