8 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
7 สิงหาคม 2563 อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง
20 มกราคม พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางระจันวิทยา
24 มกราคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากร ไหว้ตรุษจีน 2563
27 มกราคม พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสรรพยาวิทยา
25-26 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
28 มกราคม พ.ศ. 2563 ร่วมบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระมงคลกิจโกศล
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
19 มกราคม พ.ศ. 2563 พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ครั้งที่ 38

  

  

 

 

 

Zip Locksmith