31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์น้องพี่ (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปฐมนิเทศสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565
29-30 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คแก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
10 พ.ค. 65 ปรึกษาหารือกับเกษตรจังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในการประชุมประจำเดือน ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทดำเนินการบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดชัยนาท ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ และ รำลึก ๑๑๑ ปีแห่งชาตกาลของ พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 การตรวจสอบวัสดุคุรภัณฑ์ ของศูนย์การรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ประจำปี 2565
10 มีนาคม 2565 การประชุมหารือประเด็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 20-21 มกราคม 2565 โครงการอบรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คแก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 1)
18 ม.ค. 2565 ประชุมหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย และเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท