2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการทำน้ำปลาหวานน้ำตาลห้วยกรด
26 ก.ย. 63 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
24 กันยายน 2563 โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
15 ก.ย. 63 พิธีปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
14 กันยายน 2563 พิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่จิรา มหามงคลรัฐ
9 กันยายน 2563 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปณา มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี
27-28 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ
27 สิงหาคม 2563 การประชุมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการประชุมอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
22 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวิ่งข้ามทุ่ง
13 สิงหาคม 2563 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
8 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
7 สิงหาคม 2563 อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง
20 มกราคม พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางระจันวิทยา
24 มกราคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากร ไหว้ตรุษจีน 2563
27 มกราคม พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสรรพยาวิทยา
25-26 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
28 มกราคม พ.ศ. 2563 ร่วมบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระมงคลกิจโกศล
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
19 มกราคม พ.ศ. 2563 พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ครั้งที่ 38

  

 

 

 

Zip Locksmith